ERA AND SPIRIT IN THE STORY “TWICE TWO IS FIVE”

PDF

Keywords

story genre
child image
child belief
belief breakdown жанр повести
традиции повествования
убеждение ребёнка Қисса жанри
бола образи
ўтиш даври

How to Cite

Rustam Umurzakov. (2021). ERA AND SPIRIT IN THE STORY “TWICE TWO IS FIVE”. Journal of Central Asian Social Studies, 2(02), 26-35. https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue02-a5

Abstract

This article analyzes the image of a child in the story “Twice two is five” by U.Khoshimov. The environment reveals that the child's views lead to hatred, then to exposure and revenge, and eventually to disbelief, and as a result he becomes a person who has no support and does not trust anyone.

https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue02-a5
PDF

References

Адабиёт – инсонни кашф қилиш (муаллим, адабиётшунос Талъат Солиҳовни хотирлаб). – Т.: Янги аср авлоди, 2016. -136 бет.

Бабаева С. Ўзбек ва АҚШ адабиётида болаликнинг бадиий талқини (Ғ.Ғулом ва М.Твен ижоди мисолида). ф.ф.н. диссертацияси автореферати, –Т., 2012.

Бобохонов М. Ҳозирги ўзбек қиссачилигида психологизм, ф.ф.н. диссертацияси автореферати. –Т., 2012.

Боймуродов Н. Амалий психология. – Т.: Янги аср авлоди, 2009.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. –М.:Языки славянской культуры, 2001.

Виготский Л. Психология искусства, – М., 1968.

Ғозиев Э. Психология (ёш даврлари психологияси). – Т.: Ўқитувчи, 1994.

Дуйсенбаев О. Ўткир Ҳошимов ижодида она образи. фил.ф.н.дисс., –Т., 2011.

Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. –Т.: Маънавият, 2010.

Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. – Т.:Муҳаррир, 2011. - 88 бет.

Каримов Ҳ. Адабий портретлар: О.Ёқубов, Ш.Холмирзаев, Ў.Ҳошимов, Т.Мурод. – Т.: Янги нашр, 2017. - 420 бет.

Каримов Ҳ. Кечаги ўзбек насрида ҳаёт ҳақиқати ва инсон концепцияси (70-80-йиллар). – Т.: Янги нашр, 2018. - 320 бет.

Кийикбоев Ф. Ўзбек насрида оталар ва болалар муаммоси: генезиси, реалистик талқини (1970-2000). ф.ф.н.дисс.автореф., –Т., 2011.

Қаҳрамонов Қ. Адабий танқид ва ўзбек болалар адабиёти. –Т.,1991.

Қаюмов А. Ҳозирги ўзбек насрида миллий характер ва бадиий маҳорат (Ў.Ҳошимов ва Н.Жалолиддин ҳикоялари мисолида). фил.фан.бўйича фалс.док. (PhD) дисс., –Фарғона, 2018.

Қосимов А. Адабиётда болалик маънавий-ахлоқий категория сифатида. фил.ф.н.дисс., –Т.,1999.

Қуронов Д. Адабиёт назарияси асослари. –Т.: Навоий университети, 2018. -480 бет.

Қуронов Д. ва бошқалар. Адабиётшунослик луғати. –Т.: Академнашр, 2010.

Расулов А. Ардоқли адиб. –Т.: Шарқ, 2001. -128 бет.

Рустамова М. Истиқлол даври ўзбек қиссаларининг тараққиёт тенденциялари. фил.ф.н.дисс., –Т., 2005.

Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т., 2004.

Солижонов Й. Нутқ ва услуб. – Т.: Чўлпон, 2002. - 128 бет.

Умуров Ҳ. Бадиий ижод асослари, – Т.: Ўзбекистон, 2001.

Форыно Е. Введение в литературоведение. – Варшава. 1991.

Холмуродов А. Ўзбек қиссачилиги: тараққиёт муаммолари (ХХ аср сўнгги чораги). –Т., 2008.

Ҳамдам У. Бадиий тафаккур тадрижи. –Т.: Янги аср авлоди, 2002. - 200 бет.

Ҳошимов Ў. Дунёнинг ишлари. –Т.: Мериюс, 2012. - 272 бет.

Ҳошимов Ў. Икки карра икки – беш, ҳажвий қисса, ҳикоялар ва ҳангомалар. –Т.:Янги китоб, 2020. - 336 бет.

Шахобов К. Ҳозирги ўзбек насрида ўтиш даврининг бадиий талқини (Ш.Холмирзаев асарлари мисолида). фил.фан.бўйича фалс.док. (PhD) дисс. –Фарғона, 2019.

“Шарқ юлдузи” журнали, 1987 йил 2-сон.

Downloads

Download data is not yet available.