Ziyodajon Zaripova. (2021). IMAGES IN ANECDOTAS AS LANGUAGE PHENOMENA. Journal of Central Asian Social Studies, 2(04), 44-47. https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue04-a7