Ziyodajon Zaripova (2021) “IMAGES IN ANECDOTAS AS LANGUAGE PHENOMENA”, Journal of Central Asian Social Studies, 2(04), pp. 44-47. doi: 10.37547/jcass/volume02issue04-a7.