Ziyodajon Zaripova. “IMAGES IN ANECDOTAS AS LANGUAGE PHENOMENA”. Journal of Central Asian Social Studies, vol. 2, no. 04, Dec. 2021, pp. 44-47, doi:10.37547/jcass/volume02issue04-a7.